يك سرباز نيرو های ارتش آلمان توانست خودش را جای يك پناهجوی سوری جا بزند!یک سرباز نيرو های ارتش آلمان توانست خودش را جای يك پناهجوی سوری جا بزند. بامداد اسماعيلی و ايزابل شايانی در این مورد اطلاعات جديدی می دهند.

نظرات

صفحات