لینک های مرتبط

باوجود فرارازسرزمین مادری ،زمان ثابت نمی ماند.وقایع بسیاری رخ میدهد.اطلاعات واخبارازآخرین وضعیت ازکشورمتقاضی پناهندگی ،ازاهمیت ویژه ای بر روند پناهندگی واقامت درآلمان دارد.


*****************************این سازمان رویدادها واخبارازسایرکشورها راجمع آوری میکند،اطلاعات گردآوری شده می تواند به روند پناهندگی واقامت درآلمان کمک کند.شما می توانید با انتخاب کشورمورد نظردرپایین نقشه جهان،به اطلاعات دلخواه دسترسی پیدا کنید.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


  عفو بین الملل  amnesty international


بزرگترین سارمان مدافع حقوق بشردردنیاست.اطلاعات مورد نظررا می توانید مستقیم درلیست کشورها دراین سایت مشاهده کنید.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


دیده بان حقوق بشر   Human Rights


حمایت ازانسانها درهنگام جنگ ومعرفی جنایتکاران جنگی به دادگاه راازوظایف اصلی خودمی داند. اطلاعات مورد نظررا می توانید مستقیم درلیست کشورها دراین سایت مشاهده کنید.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


پشتیبانی وحمایت ازپناهندهگان درسراسردنیا را دردستورکارخوددارد. اطلاعات مورد نظررا

 میتوانید مستقیم درلیست کشورها دراین سایت مشاهده کنید.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


world media link

امکان دسترسی به تمامی مطبوعات روزازتمامی کشورهای دنیا

صفحات