حکومت آلمان در جستجوی کارمندان برای اخراج سریع تر است


براساس گزارش یک رسانه، حکومت آلمان در جستجوی صد ها کارمند جدید است تا کار روی جریان بررسی اخراج متقاضیان پناهجویان رد شده سریع تر انجام یابد.
مجله اشپیگل از یک گزارش وزارت داخله آلمان نقل کرده است که حکومت آلمان برای انجام سریع بررسی کار اخراج پناهجویانی که تقاضا های پناهندگی شان رد شده است، به حدود ۴۲۰ کارمند جدید نیاز دارد که برای ۶ تا ۱۵ ماه به صورت رضاکارانه از ایالات در این مورد حمایت کنند.
براساس این گزارش هدف این است که "در زمینه بازگشت پناهجویان رد شده به کشورهای شان، به نتایج مطمئن دست یافت." در این مورد دانایی قبلی در حقوق خارجی و پناهندگی نیاز نیست، بلکه آشنایی و آموزش "در محل کار توسط ادارات خارجی" به عمل می آید.
در این گزارش آمده است که در سال جاری ۲۰۱۷ شمار متقاضیان پناهندگی که مجبور به ترک کشور هستند، به حدود ۴۸۵ هزار خواهد رسید. توماس دیمیزیر وزیر داخله آلمان در ماه فبروری اعلام کرد که در سال پیش حدود ۸۰ هزار مورد اخراج پناهجویان رد شده وجود داشته است و این شمار در سال جاری افزایش خواهد یافت.
انگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز در ماه فبروری با نخست وزیران ایالات، روی اخراج سریع پناهجویانی که تقاضا های پناهندگی شان رد  شده است، به توافق رسید.

نظرات

صفحات