اقامت ازنوعAufenthaltserlaubnis AufenthG § 25 Abs.2 AufenthG§ 25 Abs.1

اقامت ازاین نوع (لیست ذیل رامشاهده نمایید) بعدازقبولی تقاضای پناهندگی صادرمیشود و به مدت
3 سال اعتباردارد.
§ 25 Abs.1 AufenthG
§ 25 Abs.2 AufenthG
دراین راستا گذرنامه پناهندگی (پاسپورت آبی) صادرشده وبا آن میتوانید به خارج مسافرت کنید،بجزبه کشورتان.
جهت اطلاع: انتخاب محل سکونت فقط محدود به یک ایالت درآلمان می باشد. البته می توان این محدودیت را با ارایه تقاضا  برطرف نمود، اگردرمحل زندگی جدید شروع به کار کردن، دانشگاه رفتن یا دوره دیدن می کنید.
جهت اطلاع: شما میتوانید هم چنین درکلاسهای " تطبیق ـ انتگراسیون" شرکت کنید.دراین دوره شما بعلاوه یادگیری زبان آلمانی همچنین اطلاعاتی دررابطه نحوه زندگی درآلمان کسب میکنید.  اطلاعات بیشتردررابطه کلاسها را اینجاپیدامیکنید.
امکان آوردن خانواده (همسروفرزندان) امکانپذیر میباشد.آسانترمیگردد که درظرف 3 ماه اول پس ازقبولی تقاضا دراین خصوص داده شود.
جهت اطلاع: فقط درمهلت تعیین شده آوردن خانواده بدون داشتن درآمد ـ شخصی ـ امکانپذیر میباشد.
Niederlassungserlaubnis
اجازه اقامت دائم (به نوع بالا) بعد از ۵ سال صادرمی شود، اگر:
  • قبولی پناهنده فسخ یا لغونشده باشد
  • پناهنده زبان آلمانی‌ را تا حدی یاد گرفته باشد­
  • و پناهنده بتواند خرج زندگی‌ خود را عمد‌تاً بدهد.­
در صورتی که زبان آلمانی‌ کاملا یاد گرفته شده باشد (لول C1)، اقامت دائم بعد از ۳ سال صادر می‌‌شود.
ابتدا اداره خارجیها ازقسمت مهاجرین وپناهندگان اداره فدرال استعلام (BAMF) میکند،که آیا قبولی پناهنده فسخ یا لغوشده است.اگر همچین موردی نباشد اقامت دایم صادرمیشود.

نظرات

صفحات