اقامت ازنوعAufenthaltserlaubnis § 25 Abs. 2, S.1, 2. Alternative AufenthG

اقامت برطبق این پاراگراف:
توسط تصمیم گیریهای ایالتی صادر میشود.(بطورمثال پرونده§ 23 Abs. 1 AufenthG پناهندگی بلا تکلیف یا مدت دارــ ویا طبق ماده "حق ماندن")
Aufenthaltserlaubnis § 25 Abs. 2, S.1, 2. Alternative AufenthG:
این اجازه اقامت برحسب پاراگراف بالا را در صورتی به شما می دهند که حمایت:
Subsidiärer Schutz
دریافت کرده باشید.

اقامت برطبق این پاراگراف:
§ 25 Abs. 3 AufenthG
به متقاضیان پناهندگی ای تعلق میگیرد که ممنوعیت وخطراخراج
ـ دیپورت ـ تشخیص داده شود.
با برخورداری از این نوع اقامت مسافرت به خارج امکانپذیرمیباشد.اما داشتن گذرنامه ملی ویاپاسپورت موقت الزامیست.بدون گذرنامه مسافرت فقط درآلمان مجازمیباشد.
انتخاب محل سکونت فقط محدود به یک ایالت ـ استان ـ درآلمان میباشد.
البته میتوان این محدودیت را با ارایه تقاضا به اداره خارجیها برطرف نمود،اگردرمحل زندگی جدید
(SGB II) کمکهای اجتماعی دریافت نشود.
جهت اطلاع: شما میتوانید هم چنین درکلاسهای " تطبیق ـ انتگراسیون" شرکت کنید.دراین دوره 
شما بعلاوه یادگیری زبان آلمانی همچنین اطلاعاتی دررابطه نحوه زندگی درآلمان کسب میکنید.
اطلاعات بیشتردررابطه کلاسها را اینجا پیدا میکنید.


آوردن خانواده برطبق ادله "حقوق اقوام ویا انسانیت" امکانپذیرمیباشد،اگر:


ـ درآمد کافی برای تأمین تمامی اعضاء خانواده وجود داشته باشد.
ـ محل سکونت یرای تمامی اعضاء خانواده مکفی باشد.
ـ وداشتن گذرنامه ملی


بعد ازگذشت 5 سال ازصدوراجازه اقامت ازاین نوع (مدت زمان پناهندگی محاسبه میشود) میتوان
درخواست اقامت دایم کرد،اگر:


ـ درآمد کافی برای تأمین زندگی وجود داشته باشد.
ـ حداقل 5 سال سهم به صندوق بیمه بازنشستگی پرداخت شده باشد.
ـ آشنایی به حد کافی به زبان آلمانی وچگونگی نحوه زندگی درآلمان الزامیست.

نظرات

صفحات