اقامت ازنوعAufenthaltserlaubnis § 25 Abs. 4 AufenthG

اجازه اقامتهایی که دراین صفحه ذکرمیشوند،برای مثال زمانی صادرمیشوند که تقاضای پناهندگی رد
شده ویا ترک خاک ـ دیپورت ـ به دلایلی نمی تواند اجرا شود.
متأسفانه با داشتن این نوع اقامت آوردن خانواده امکانپذیرنمی باشد.
چه زمانی وبه چه کسانی این نوع اقامت تعلق میگیرد،بسیارمتفاوت میباشد.

Aufenthaltserlaubnis § 25 Abs. 4 AufenthG
فقط درشرایط خیلی خاص وبصورت موقت میتوان صادرمیشود.

Aufenthaltserlaubnis § 25 Abs. 5 AufenthG
درشرایطی صادرمی شود که ترک خاک به دلایل حقوقی وحقیقی درمدت زمان طولانی امکانپذیرنمی باشد. این نوع اقامت فقط برای مدت ۶ ماه صادرمی شود وتا زمان موجود بودن این دلایل تمدید می گردد.
محدودیت تردد وجود نداشته اما محل سکونت محدود به منطقه تعیین شده می باشد. البته می توان این محدودیت را با ارایه تقاضا به اداره خارجی ها برطرف نمود، اگردرمحل زندگی جدید کمک های اجتماعی ( SGB II) دریافت نشود.

Aufenthaltserlaubnis § 25 a AufenthG
این نوع اقامت به افراد جوان که تطبیق در جامعه را به نحو احسنت پشت سر گذاشتند ارائه می شود در صورتی که:
 • بین ۱۵ تا ۲۱ سال سنّ داشته و قبل از اتمام چهارده سالگی به کشور آلمان وارد شده باشند و
 • حداقل ۶سال در آلمان بوده اند، با داشتن اقامت Duldung ، Gestattung یا اجازه اقامت و
 • حداقل ۶ سال با موفقیت به مدرسه رفته باشند، فارغ التحصیلی آلمان را دارند یا در آلمان دورهٔ کاری دیده ا‌ند و
 • بتواند از پس مخارج و هزینه زندگی‌ بطور کامل برآیند (برای افرادی که هنوز به مدرسه می‌‌روند یا دورهٔ کاری  می‌بینند، این نکته اجباری نیست!) و
 • پیش بینی‌ مثبت بعنوان افراد تطبیق داده شده در جامعه بدست آوردند و
 • به طور عمد هویت و تابعیت خود را به اشتباه ارائه نکرده باشند و
 • پاسپورت دارند یا مدرکی‌ دال بر اینکه نمی‌تواند پاسپورت ارائه دهند.
صدور اجازه اقامت برای اعضائ خانواده هم امکان پذیر می‌باشد.

Aufenthaltserlaubnis § 25 b AufenthG
این نوع اقامت به افرادی که تطبیق در جامعه را به نحو پایدار پشت سر گذاشتند ارائه می شود در صورتی که:
 • حداقل ۸ سال در آلمان بوده اند، با داشتن اقامت Duldung یا Gestattung (برای خانواده‌هایی‌ که کودکان زیر سنّ قانونی دارند: فقط ۶ سال) و
 • بتواند از پس مخارج و هزینه زندگی‌ برآیند (برای افرادی که دورهٔ کاری می بینند یا به دانشگاه می روند، این نکته اجباری نیست.) و
 • به مقررات اساسی‌ دموکراتیک اقرار می‌‌کنند و
 • زبان آلمانی‌ را تا حدی (لول A2) یاد گرفته اند و
 • به طور عمد هویت و تابعیت خود را به اشتباه ارائه نکرده باشند.
Aufenthaltserlaubnis  § 18a AufenthG
این نوع اقامت در شرایط ذیل ارائه می شود:
 • متقاضی در آلمان یک دوره شغلی‌ کار آموزی به اتمام رسانده باشد و
 • ارائه قرارداد کار یا متقاضی مشغول به کار باشد یا
 • اثبات ۳سال سابقه شغلی پیوسته که مورد تأیید مراجع دولتی قرار گیرد یا
 • دارندگان اقامت از نوع Duldung که تحصیلات دانشگاهی داشته و در آلمان مورد تائید می باشد و بطور پیوست ۲سال در رشته مربوطه شاغل بوده اند.
 • جهت اطلاع: اگر تامین کردن این شرایط ذکر شده برای شما هنوز ممکن نمی‌‌باشد به خاطر اینکه هنوز شروع به  دورهٔ کار نکرده اید یا در حال به پایان رساندن یک دوره‌ هستید، تا زمان اتمام این دوره‌ به شما اجازهٔ اقامت از نوع Duldung می‌‌دهند.

بعد از گذشت ۵ سال ازصدوراجازه اقامت ( مدت زمان پناهندگی محاسبه نمی شود)، می توان درخواست اقامت Niederlassungserlaubnis کرد.

نظرات

صفحات