اقامت ازنوع AUFENTHALTSGESTATTUNG

این نوع اقامت فقط درزمان رسیدگی به تقاضای پناهندگی صادرمیشود.شما اجازه تعیین (درزمان رسیدگی به تقاضای پناهندگی) شهر محل سکونت ومسکن خود را ندارید.
همچنین محدودیتهایی دررابطه با ترددآزادانه دراین زمان وضع میشود.
بعدازدادن تقاضای پناهندگی شما ابتدا به" کمپ موقت" وبعد به یک شهر معرفی میشوید.در شهرتعیینشده تاپایان رسیدگی به تقاضای پناهندگی زندگی میکنید.مکان زندگی به شما داده میشود.(کمپ دايم)
جهت اطلاع: پناهندگان <<کشور‌های امن>> و پناهندگانی که اثر انگشت در یک کشور اروپایی دیگری دارند، به کمون‌ها  ترانسفر نمی‌‌شوند.
دربرگه اقامت موقت محل زندگی ومنطقه سکونت درج شده است.فقط درمنطقه ذکرشده اجازه تردددارید.اگرقصدترک منطقه مورد نظررا دارید باید ازاداره خارجیها اجازه دریافت کنید.
با اجازه اقامت موقت متأسفانه حق آوردن خانواده خودرا به آلمان ندارید.
اگرهمسروفرزندانتان درآلمان هستند،شما حق این را دارید که بهمراه آنها زندگی کنید.ازاین روبه اطلاع اداره خارجیها درزمان کمپ موقت برسانید تا آنها هم به محل سکونت شما انتقال پیدا کنند.

نظرات

صفحات