اقامت ازنوع Duldung

دولدونگ یا " متوقف کردن موقتی اجرا حکم ترک خاک ـ دیپورت ـ " اجازه اقامت نیست.بلکه
برگه شناسایی ست که به پناهندگانی که حکم ترک خاک دارند،تعلق میگیرد.
دولدونگ به معنای:
ـ محل سکونت درشهرتعیین شده باقی میماند.
ـ محدودیت مکانی (جابجایی آزادانه) باقی میماند وحتی میتواند شدید ترشود.
ـ آوردن خانواده امکان پذیرنیست.
ـ ممنوعیت کارمیتواند صادرگردد.
ترک خاک یا دیپورت زمانی صادرمیگردد که دلایل پناهندگی پس ازگذراندن تمامی مراحل حقوقی
و قانونی ،رد شده باشد.
جهت اطلاع: اگرازقانونی شدن رد تقاضای پناهندگیتان مطلع شدید، بهتر است هرچه زود تر به اداره خارجی ها خبر برگشت  داوطلبانه خود را بدهید.
همچنین حتی اگرتقاضای پناهندگی بدون موفقیت همراه باشد،اما به دلایل حقوقی وحقیقی میتوان
اقامت درآلمان را الزام آورنمود.بطورنمونه:
- داشتن بیماری سخت می تواند یکی ازدلایل حقوقی باشد که باعث می شود پناهنده توانایی مسافرت نداشته ویا درکشورش مورد معالجه نمی تواند قراربگیرد. نسخهٔ پزشکی‌ برای این مورد لازم است.
ـ ازدلایل حقیقی بطورنمونه می توان ازموجود نبودن خط یا پروازهوایی به کشورپناهنده نام برد.
یا دراختیارنداشتن گذرنامه. بدون داشتن پاسپورت ویا برگه عبور،خروج ازآلمان غیرممکن است .
حکم داشتن ترک خاک همچنین بدین معناست که پناهنده موظف میباشد بطورفعال دراین امر(ترک
کردن آلمان) همکاری کند.(بطور مثال تهیه گذرنامه)
اگر ترک کشور به طور حقوقی وحقیقی ممکن باشد، اما پناهنده نخواهد ترک کشورکند، مقامات مسؤل اداره خارجی ها می توانند (به زور و بالاجبار) این امر(اخراج ازکشور) را بدون اطلاع دادن به پناهنده انجام دهند.
چگونه وتحت چه شرایطی صدوراجازه اقامت ممکن میباشد ،فقط میتواند به صورت انفرادی تصمیم
گیری شود.اما باید توجه داشت، که پناهنده خود موانعی برای اجرای حکم ترک خاک یا دیپورت
ایجاد نکند.

چه باید کرد؟

اگرازقانونی شدن رد تقاضای پناهندگیتان مطلع شدید،می بایستی هرچه زود تر با کانونهای حمایت ازپناهندگان ویا با وکیل تماس حاصل نمایید. همچنین ازرأی رد تقاضای پناهندگی شما اداره خارجیها مطلع میباشد.اداره مذکورازشما دعوت به عمل آورده،اجازه اقامت موقت شما را گرفته وبرگه "دولدونگ"صادرمیکند.همچنین ازشما پرسیده خداهد شد که آیا دارنده گذرنامه و چه وقت ترک خاک میکنید.
اگر پاسپورت ندارید، باید به اداره خارجی ها توضیح دهید که چه اقدامی می کنید تا گذرنامه بدست آورید. همچنین به اطلاع اداره مذکور برسانید که به چه دلایلی (داشتن بیماری، مشکلات روانی، فارغ التحصیلی از مدرسه) اقامت شما درآلمان ضروریست. اگر مدارک کتبی مثل گواهی پزشکی، قرارداد دوره کاری یا مدارک دیگری دارید، آنها راهم ارسال کنید.
اداره خارجی ها دلایل ارایه شده ازطرف شما را بررسی کرده وتصمیم می گیرد که آیا اجازه اقامت دراین مورد صادرشود یا خیر. رأی گرفته شده بصورت کتبی به اطلاع شما خواهد رسید.
اگرپاسپورت ندارید،باید به اداره خارجیها توضیح دهید که چه اقدامی باید بکنید تا گذرنامه بدست
آورید.همچنین به اطلاع اداره مذکوربرسانید که به چه دلایلی(داشتن بیماری،مشکلات روانی،امتحانات
پایانی تحصیلی ) اقامت شما درآلمان ضروریست.
جهت اطلاع: اگردلایل ومدارک کتبی دراختیاردارید باید آنرا به اطلاع اداره خارجیها برسانید. اگرگواهی  پزشکی ومدارک دیگری دارید،آنها راهم ارسال کنید. 
اداره خارجیها دلایل ارایه شده ازطرف شما را بررسی کرده وتصمیم میگیرد که آیا اجازه اقامت
دراین مورد صادرشود یا خیر.رأی گرفته شده بصورت کتبی به اطلاع شما خواهد رسید.
جهت اطلاع: اگرموافق رأی صادرشده نیستید، میتوانید برعلیه آن اعتراض بعمل آورید.به کدام 
دادگاه ومهلت ارایه اعتراض،درآخرین صفحه رأی صادرشده درقسمت"یادآوری حقوق قانونی" 
نوشته شده است.

نظرات

صفحات