پست‌ها

آخرین پست‌ها

تصویر

اقامت ازنوع Duldung

تصویر

اقامت ازنوعAufenthaltserlaubnis § 25 Abs. 4 AufenthG

تصویر

اقامت ازنوعAufenthaltserlaubnis § 25 Abs. 2, S.1, 2. Alternative AufenthG

تصویر

اقامت ازنوعAufenthaltserlaubnis AufenthG § 25 Abs.2 AufenthG§ 25 Abs.1

تصویر

اقامت ازنوع AUFENTHALTSGESTATTUNG

يك سرباز نيرو های ارتش آلمان توانست خودش را جای يك پناهجوی سوری جا بزند!

تصویر

حکومت آلمان در جستجوی کارمندان برای اخراج سریع تر است

تصویر

قوانین پناهندگی در آلمان

تصویر

مصوبه کابینه آلمان؛ تشدید اخراج پناهجویان

تصویر

حالت‌های مختلف تصمیم‌گیری توسط اداره امور پناهندگی در آلمان

صفحات